POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. Responsable del tractament de les dades personals.

Associació QualimaC (en endavant, QualimaC), amb CIF nº: G-61306320.

 

2. Informació recopilada.

Únicament la necessària per poder prestar els serveis de QualimaC i atendre les sol·licituds dels seus membres de forma adient.  Així, per poder prestar els serveis es sol·licita:

2.1. Si es tracta d’una persona jurídica: Nom i cognoms d’una persona de contacte, el càrrec que desenvolupa a la empresa, el correu electrònic corporatiu i el telèfon de contacte. El consentiment atorgat pels apoderats o autoritzats, a efectes de l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), s’entendrà donat tant en el seu propi nom com en el de l’entitat jurídica que representa.

2.2. Si es tracta d’un empresari individual, es demana que faciliti addicionalment el seu NIF, direcció postal i dades bancàries.

QualimaC no recull dades considerades especialment sensibles segons el RGPD, com serien les d’origen racial o ètnic, opinions polítiques o creences religioses o filosòfiques, participació en sindicats, salut, orientació sexual, dades biomètriques o genètiques.

Igualment, s’informa que les dades són confidencials i no es cediran a tercers, excepte que existeixi obligació legal.

 

3. Finalitats per a tractar dades personals.

Les dades personals es recopilen únicament per les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat, fonamentades en les següents bases:

Executar els serveis que les empreses membres necessiten de QualimaC, que inclou:

3.1. Tramitar sol·licituds del registre d’usuaris a la pàgina web, referents a les subscripcions corresponents, per tant, és necessari verificar la identitat de l’usuari.

3.2. Prestar els serveis sol·licitats, complint amb els tràmits i gestions necessaris perquè es prestin correctament, juntament amb la resolució dels possibles dubtes que puguin sorgir.

3.3. Interessos legítims de QualimaC, com podrien ser les accions o comunicacions comercials per qualsevol medi, relacionades amb els serveis contractats. Es podrà oposar a aquest tractament basat en el interès legítim, seguint les indicacions recollides en les clàusules d’aquesta Política de Privacitat.

3.4. Enviament de correus electrònics per a respondre a les sol·licituds d’informació dels membres, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.

 

4. Temps què es guarden les dades.

Les dades personals dels membres de l’associació es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb QualimaC i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les dades seran eliminades o, alternativament, convertides en anònimes.

 

5. Seguretat de les dades personals.

QualimaC ha adoptat totes les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats.

 

6. Drets dels membres respecte a les seves dades.

Es pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades a continuació especificant DADES PERSONALS i el dret que exercita; apart de la documentació necessària.

Adreça postal: Carrer Diputació número 238, 5-3ª CP 08007 de Barcelona. Adreça d’email: qualimac@qualimac.com, incloent-hi nom i cognoms, domicili a efectes de notificació, còpia del DNI i especificant el dret exercitat.

Igualment, si algú considerés que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació, a través de les adreces electrònica i postal indicades anteriorment o davant la AEPD a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal. En aquest punt es recorda que en el cas de persones jurídiques només es recullen les dades necessàries de la persona física que actua en nom de la societat o corporació.

 

7. Actualització de dades i obligació de veracitat.

És important mantenir les dades actualitzades, per la qual cosa s’ha de comunicar a QualimaC qualsevol modificació de les mateixes.

Així mateix, és  responsabilitat de cada interessat que les dades aportades siguin autèntiques, exactes, completes i actualitzades i, sol ells, seran responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència del incompliment de tal obligació.

En el cas que les dades aportades per un usuari pertanyin a un tercer diferent de qui les facilita, l’usuari haurà d’informar al tercer dels aspectes continguts en aquesta Política de Privacitat i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a QualimaC.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la  als canvis que es produeixen en el web de l’associació o per nova legislació sobre dades personals que resulti d’obligat compliment. És per aquest motiu que s’exigeix la seva lectura cada vegada que es facilitin dades a través d’aquesta web.